Uszkodzenie rejestru – brak pliku SYSTEM – nie można uruchomić systemu

W systemie Windows XP można naprawić uszkodzony rejestr. Uszkodzenie plików rejestru może być przyczyną pojawiania się wielu różnych komunikatów o błędach. Zobacz artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base na temat komunikatów o błędach dotyczących problemów z rejestrem.

W tym artykule założono, że standardowe metody odzyskiwania systemu zakończyły się niepowodzeniem i system jest niedostępny. Można korzystać wyłącznie z Konsoli odzyskiwania. Jeśli istnieje kopia zapasowa automatycznego odzyskiwania systemu (ASR), zalecana metoda przywrócenia systemu polega na użyciu tej kopii. Firma Microsoft zaleca, aby przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule podjąć próbę przywrócenia systemu przy użyciu kopii zapasowej ASR.

Uwaga: Należy się upewnić, że zmieniono wszystkie pięć gałęzi rejestru. Zastąpienie tylko jednej lub dwóch gałęzi może spowodować potencjalne problemy, ponieważ ustawienia oprogramowania i sprzętu mogą się znajdować w wielu lokalizacjach rejestru.

Przy próbie uruchomienia lub ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE

Stop: c0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \Katalog_główny_systemu\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika bądź drugiej kopii

Błąd systemu: Lsass.exe
Kod zwrócony przy próbie aktualizacji hasła wskazuje, że wartość podana jako bieżące hasło jest niepoprawna.

Procedura ręcznego odzyskiwania uszkodzonego rejestru, który uniemożliwia uruchomienie systemu Windows XP

Opisana w tym artykule procedura wymaga użycia konsoli odzyskiwania i narzędzia Przywracanie systemu. W tym artykule podano również listę wszystkich kroków, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności, aby w pełni zakończyć proces. Po zakończeniu tej procedury system powróci do stanu, który będzie bardzo zbliżony do stanu sprzed wystąpienia problemu. Jeśli kiedykolwiek wcześniej uruchomiono narzędzie NTBackup i wykonano kopię zapasową stanu systemu, nie trzeba wykonywać procedur opisanych w części drugiej i trzeciej. Można przejść do części czwartej.

Część pierwsza

W części pierwszej należy uruchomić konsolę odzyskiwania, utworzyć folder tymczasowy, wykonać kopię zapasową istniejących plików rejestru w celu umieszczenia ich w nowej lokalizacji, usunąć pliki rejestru z istniejącej lokalizacji, a następnie skopiować pliki rejestru z folderu Repair do folderu System32\Config. Po zakończeniu tej procedury zostanie utworzony rejestr umożliwiający uruchomienie systemu Windows XP. Utworzenie i zapisanie tego rejestru nastąpiło w trakcie początkowej instalacji systemu Windows XP. Dlatego wszelkie zmiany i ustawienia wprowadzone po zakończeniu instalacji zostaną utracone.

Aby ukończyć pierwszą część procedury, wykonaj następujące kroki:

 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Po pojawieniu się odpowiedniego monitu kliknij w celu zaznaczenia wszelkich opcji wymaganych do uruchomienia komputera z dysku CD.
 2. Po pojawieniu się ekranu „Zapraszamy do programu instalacyjnego.” naciśnij klawisz R, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.
 3. Jeśli na komputerze skonfigurowano podwójny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp z Konsoli odzyskiwania.
 4. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora nie zostało ustalone, naciśnij po prostu klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

 1. Wpisz polecenie exit, aby zamknąć konsolę odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli jest używana inna lokalizacja, należy zmienić folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

Jeśli jest dostępny inny komputer, w celu zaoszczędzenia czasu można skopiować tekst podany w kroku piątym, a następnie utworzyć plik tekstowy o nazwie „kopiar1.txt” (jest to przykład). Aby użyć tego pliku, po uruchomieniu konsoli odzyskiwania należy uruchomić następujące polecenie:

batch kopiar1.txt

Za pomocą polecenia batch w Konsoli odzyskiwania można kolejno przetworzyć wszystkie polecenia znajdujące się w pliku tekstowym. Korzystając z polecenia batch, nie trzeba ręcznie wpisywać tych poleceń.

Część druga

Aby wykonać procedurę opisaną w tej sekcji, należy zalogować się jako administrator lub użytkownik administracyjny (użytkownik mający konto w grupie Administratorzy). W systemie Windows XP Home Edition można zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Logując się jako administrator, należy najpierw uruchomić system Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym. Aby uruchomić komputer z systemem Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Przed wykonaniem dalszych czynności należy wydrukować tę instrukcję. Przed wykonaniem dalszych kroków należy wydrukować tę procedurę, ponieważ po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym będzie ona niedostępna. Użytkownicy systemu plików NTFS powinni również wydrukować procedurę zamieszczoną w artykule KB309531 bazy wiedzy Knowledge Base. W kroku 7 znajduje się łącze do wspomnianego artykułu.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij system (lub kliknij polecenie Wyłącz komputer), kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK (lub kliknij polecenie Uruchom ponownie).
 2. Naciśnij klawisz F8.Na komputerze skonfigurowanym do uruchamiania wielu systemów operacyjnych należy nacisnąć klawisz F8 po pojawieniu się menu Autostart.
 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiednią opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Aby w systemie z podwójnym lub wielokrotnym rozruchem wybrać instalację, do której chcesz uzyskać dostęp, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W części drugiej należy skopiować pliki rejestru z folderu ich kopii zapasowej utworzonej przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu. Ten folder jest niedostępny z Konsoli odzyskiwania i zwykle jest niewidoczny. Przed rozpoczęciem tej procedury należy zmienić kilka ustawień, aby ten folder stał się widoczny:

 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Kliknij kartę Widok.
 4. W obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
 5. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym zawierającym monit o potwierdzenie wyświetlenia tych plików.
 6. Kliknij dwukrotnie dysk, na którym zainstalowany jest system Windows XP, aby wyświetlić listę folderów. Ważne jest, aby kliknąć właściwy dysk.
 7. Otwórz folder System Volume Information. Ten folder jest niedostępny i wyszarzony, ponieważ został ustawiony jako superukryty.Uwaga: W tym folderze znajduje się jeden lub więcej folderów _restore {GUID}, takich jak „_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}”.Uwaga: Może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Folder C:\System Volume Information nie jest dostępny. Odmowa dostępu.

Po pojawieniu się tego komunikatu przeczytaj następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać dostęp do tego folderu i kontynuować wykonywanie procedury:

309531  Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

 

 1. Otwórz folder, który nie został utworzony w danym momencie. Konieczne może się okazać kliknięcie polecenia Szczegóły w menu Widok, aby ustalić daty utworzenia poszczególnych folderów. Teb folder może zawierać jeden lub więcej folderów o nazwach zaczynających się od „RPx. Otwórz jeden z tych folderów, aby zlokalizować folder Snapshot.
 2. Otwórz jeden z takich folderów, aby zlokalizować podfolder Snapshot. Oto przykładowa ścieżka do folderu Snapshot:

C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot

 1. Z folderu Snapshot skopiuj następujące pliki do folderu C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 2. Zmień nazwy plików znajdujących się w folderze C:\Windows\Tmp w następujący sposób:
  • Zmień nazwę pliku _REGISTRY_USER_.DEFAULT na DEFAULT
  • Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SECURITY na SECURITY
  • Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE na SOFTWARE
  • Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM na SYSTEM
  • Zmień nazwę pliku _REGISTRY_MACHINE_SAM na SAM

Są to kopie zapasowe plików rejestru, które zostały wykonane przez narzędzie Przywracanie systemu. Ponieważ aktualnie używany plik rejestru został utworzony przez program instalacyjny, rejestr „nie wie”, że te punkty przywracania istnieją i są dostępne. W folderze System Volume Information tworzony jest nowy folder z nowym identyfikatorem GUID, a w nim tworzony jest punkt przywracania zawierający pliki rejestru skopiowane w części pierwszej. Dlatego tak istotne jest, aby nie używać najnowszego folderu, szczególnie jeśli czas jego utworzenia jest czasem bieżącym.

Bieżąca konfiguracja systemu nie rozpoznaje poprzednich punktów przywracania. Aby ponownie udostępnić poprzednie punkty przywracania, należy uzyskać dostęp do poprzedniej kopii rejestru z poprzedniego punktu przywracania.

Pliki rejestru skopiowane do folderu Tmp w folderze C:\Windows zostaną przeniesione w celu uzyskania do nich dostępu w Konsoli odzyskiwania. Należy zastąpić nimi pliki rejestru, które aktualnie znajdują się w folderze C:\Windows\System32\Config. Domyślnie Konsola odzyskiwania ma ograniczony dostęp do folderów i nie można za jej pomocą skopiować plików z folderu System Volume Information.

Uwaga: W procedurze opisanej w tej sekcji założono, że na komputerze używany jest system plików FAT32. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information w systemie plików NTFS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowlede Base.

309531  Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

Część trzecia

W części trzeciej należy usunąć istniejące pliki rejestru, a następnie skopiować do folderu „C:\Windows\System32\Config” pliki rejestru związane z narzędziem Odzyskiwanie systemu:

 1. Uruchom Konsolę odzyskiwania.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:

del c:\windows\system32\config\sam

del c:\windows\system32\config\security

del c:\windows\system32\config\software

del c:\windows\system32\config\default

del c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

Uwaga: Niektóre z wierszy zawinięto, aby poprawić ich czytelność.

 1. Wpisz polecenie exit, aby zamknąć konsolę odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli jest używana inna lokalizacja, należy zmienić folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

Jeśli jest dostępny inny komputer, w celu zaoszczędzenia czasu można skopiować tekst podany w kroku drugim, a następnie utworzyć plik tekstowy o nazwie „kopiar2.txt” (jest to przykład). Aby użyć tego pliku, po uruchomieniu konsoli odzyskiwania należy uruchomić następujące polecenie:

batch kopiar2.txt

Część czwarta

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
  2. Kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Narzędzia systemowe.
 • Kliknij polecenie Przywracanie systemu, a następnie kliknij polecenie Przywróć do poprzedniego punktu przywracania.

Możesz również polubić…