Brak ikon połączeń sieciowych w systemie Windows Server 2003 i Windows XP

Artykuł z witryny Microsoft: Numer ID artykułu: 825826

W tym artykule opisano ogólne metody krok po kroku i zaawansowane metody rozwiązywania problemów, przy użyciu których można przywrócić brakujące ikony połączeń sieciowych lub telefonicznych na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. Mimo brakujących ikon sieć nadal działa poprawnie. Brak ikon sieci może być symptomem różnych problemów, dlatego bez podjęcia kilku dodatkowych działań trudno określić, co powoduje dany problem. Konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Następnie, na podstawie udzielonych odpowiedzi, będzie możliwe wskazanie metod, które należy wypróbować najpierw.

W tym artykule przedstawiono procedury samodzielnej pomocy dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Symptomy:
Po kliknięciu przycisku Start, wskazaniu i kliknięciu polecenia Panel sterowania i dwukrotnym kliknięciu ikony Połączenia sieciowe lub kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Moje miejsca sieciowe na pulpicie, a następnie kliknięciu polecenia Właściwości nie są wyświetlane wszystkie ikony sieci. Mogą też wystąpić problemy z oknem Połączenia sieciowe.

Aby dowiedzieć się, której metody użyć najpierw w celu rozwiązania problemu, należy przejrzeć poniższe cztery przypadki i określić, które symptomy odzwierciedlają zaistniałą sytuację.

Przypadek 1. Brak wszystkich lub niektórych ikon sieci.

 • Brakuje ikony połączenia Sieć LAN lub szybki Internet.
 • Brakuje ikon Połączeń telefonicznych.
 • Brakuje ikony Kreator nowego połączenia.
 • Jest wyświetlana tylko ikona Kreator nowego połączenia. Może być też widoczna jedna lub więcej ikon połączeń telefonicznych.
 • Po kliknięciu menu Zaawansowane, a następnie kliknięciu polecenia Ustawienia zaawansowane na liściePołączenia jest wyświetlana tylko pozycja [Połączenia dostępu zdalnego].

Jeśli ten przypadek odzwierciedla zaistniałą sytuację, należy najpierw wypróbować metodę 1 opisaną w sekcji „Ogólne rozwiązywanie problemów”, aby system Windows mógł automatycznie wykryć i zainstalować karty sieciowe.

Przypadek 2. Brakuje tylko ikony „Połączenie telefoniczne”.

Jeśli ten przypadek odzwierciedla zaistniałą sytuację, należy najpierw wypróbować metodę 5 opisaną w sekcji „Ogólne rozwiązywanie problemów”, aby dodać modem standardowy.

Przypadek 3. Okno Połączenia sieciowe przestaje odpowiadać (zawiesza się) lub zamyka natychmiast po wybraniu połączenia sieciowego i kliknięciu polecenia „Właściwości”.

Jeśli ten przypadek odzwierciedla zaistniałą sytuację, należy wypróbować metodę 4 opisaną w sekcji „Zaawansowane rozwiązywanie problemów”, aby odtworzyć wpis Config podklucza Network.

Przypadek 4. Ikona sieci znika dopiero po ręcznym nawiązaniu połączenia z siecią.

W takiej sytuacji należy wypróbować metodę 3 opisaną w sekcji „Zaawansowane rozwiązywanie problemów”, aby zdiagnozować i rozwiązać problem przy użyciu narzędzia Wyniki zasad grupy lub Konsoli zarządzania zasadami grupy.

Ogólne rozwiązywanie problemów

Metoda 1. Zezwolenie systemowi Windows na automatyczne wykrycie i zainstalowanie kart sieciowych

System Windows może automatycznie wykryć i zainstalować poprawne karty sieciowe. Ponadto może poprawić dowolne uszkodzone wpisy rejestru dotyczące karty sieciowej.

Jeśli system Windows ma automatycznie wykryć i zainstalować karty sieciowe, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Aby wyświetlić listę zainstalowanych kart sieciowych, rozwiń pozycję Karty sieciowe. Kliknij, aby zlokalizować kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
 4. Ponownie uruchom komputer, zezwalając na automatyczne wykrycie i zainstalowanie sterowników karty sieciowej przez system.

Należy sprawdzić, czy ikony sieci są wyświetlane. Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, można zakończyć pracę z tym artykułem. Warto jednak przeczytać sekcję „Porady dotyczące zapobiegania”, aby dowiedzieć się, jak uniknąć tego problemu w przyszłości.

Metoda 2. Sprawdzanie ustawień i usług sieci

Ustawienia sieci, takie jak ustawienia karty, usług, logowania, interakcji z pulpitem i usług sieciowych, umożliwiają łączenie się z siecią przy użyciu komputera. Jeśli te ustawienia są niepoprawne, mogą wystąpić problemy z łącznością sieciową.

Aby sprawdzić ustawienia i usługi sieci, należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy wybrano odpowiednią kartę sieciową. Karta sieciowa to urządzenie, które umożliwia podłączenie komputera do sieci. Jest również nazywana kartą interfejsu sieciowego (NIC, Network Interface Card).
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, a następnie sprawdź, czy wybrano odpowiednią nazwę karty sieciowej. Nie przejmuj się, jeśli nie znasz nazwy karty sieciowej. Na razie upewnij się tylko, że karta jest zaznaczona.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę karty sieciowej, a następnie sprawdź, czy w polu Stan urządzenia na karcie Ogólne pojawił się komunikat „To urządzenie działa poprawnie”. Jeśli ten komunikat nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Po potwierdzeniu, że wybrano właściwą kartę sieciową, która działa poprawnie, można zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.
 1. Sprawdź, czy są uruchomione niezbędne usługi. Ustawienia usług przekazują systemowi instrukcje dotyczące zatrzymywania lub uruchamiania usług systemowych oraz administrowania nimi.

.        Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.

 1. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 2. W okienku po prawej stronie spójrz na kolumnę Stan. Może być konieczne rozwinięcie pola w celu wyświetlenia wszystkich kolumn. Upewnij się, że są uruchomione następujące usługi:
  1. Aby uruchomić usługę, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę usługi, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Nie zamykaj okna Zarządzanie komputerem, ponieważ w kolejnych krokach będzie konieczne sprawdzenie ustawień dodatkowych.
   • Zdalne wywoływanie procedury (RPC)
    (Tę usługę należy uruchomić, aby umożliwić działanie innych usług).
   • Połączenia sieciowe
    (Tę usługę można uruchomić dopiero wtedy, gdy jest aktywna usługa RPC).
   • Plug and Play
   • System zdarzeń COM +
    (Tę usługę można uruchomić dopiero wtedy, gdy jest aktywna usługa RPC).
   • Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
    (Tę usługę można uruchomić dopiero wtedy, gdy jest aktywna usługa Telefonia).
   • Telefonia
    (Tę usługę można uruchomić dopiero wtedy, gdy są aktywne usługi RPC i PnP).
 1. Sprawdź ustawienie logowania.

.        W prawym okienku kliknij dwukrotnie usługę System zdarzeń COM+.

 1. Kliknij kartę Logowanie.
 2. W obszarze Logowanie jako sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Lokalne konto systemowe.
 1. Sprawdź ustawienie interakcji z pulpitem.

.        Kliknij dwukrotnie usługę Połączenia sieciowe.

 1. Kliknij kartę Logowanie.
 2. W obszarze Logowanie jako sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Lokalne konto systemowe.
 3. Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij okno Zarządzanie komputerem.
 1. Sprawdź ustawienie usług sieciowych.

.       Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 3. Przewiń listę, kliknij polecenie Usługi sieciowe, a następnie kliknij przycisk Szczegóły. Sprawdź, czy element Usługi Simple TCP/IP jest włączony, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe.
 1. Sprawdź, czy pliki sieciowe DLL są zarejestrowane poprawnie. Pliki DLL to niewielkie pliki zawierające bibliotekę funkcji i danych, które mogą być udostępniane między wieloma aplikacjami.

.        Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 1. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz ciąg cmd.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące wiersze. Po wpisaniu każdego wiersza naciśnij klawisz ENTER. Ten tekst polecenia jest trudny do wpisania. Należy wpisać go w takiej samej postaci, jak podano poniżej. Zamiast tego można również skorzystać z łatwiejszej metody, jaką jest skopiowanie i wklejenie tekstu. Po wpisaniu każdego z tych poleceń klikaj przycisk OK, gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe RegSvr32.regsvr32 netshell.dll
  regsvr32 netcfgx.dll
  regsvr32 netman.dll

Ponownie uruchom komputer. Należy sprawdzić, czy ikony sieci są wyświetlane. Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, można zakończyć pracę z tym artykułem.

Metoda 3. Określanie, czy sterownik innej firmy jest niezgodny z najnowszym dodatkiem Service Pack dla systemu Windows

Sterownik to oprogramowanie, które umożliwia komunikowanie się komputera ze sprzętem lub innymi urządzeniami. Jeśli zainstalowany sterownik jest nieaktualny, może on być niezgodny z najnowszym dodatkiem Service Pack dla systemu Windows. Problem z niezgodnością można rozwiązać, sprawdzając, czy jest dostępna aktualizacja sterownika.

Aby sprawdzić, czy jest dostępny nowy sterownik karty sieciowej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 2. Kliknij opcję Instalacja niestandardowa, a następnie kliknij pozycję Wybierz opcjonalne aktualizacje sprzętu.
 3. Odszukaj nazwę karty sieciowej, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje sprzętu. Jeśli szukany sterownik nie jest wymieniony na liście, więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci Web producenta.
 4. Jeśli został wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji sprzętu, ponownie uruchom komputer.

Należy sprawdzić, czy ikony sieci są wyświetlane. Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, można zakończyć pracę z tym artykułem.

Metoda 4. Resetowanie ustawienia „Domyślny poziom personifikacji” przy użyciu narzędzia Dcomcnfg.exe

To ustawienie przekazuje do komputera instrukcje dotyczące sposobu uwierzytelniania osób, które mogą nawiązywać połączenie z siecią. Ta metoda wydaje się bardziej skomplikowana niż jest w rzeczywistości. Narzędzie konfiguracji modelu DCOM ma interfejs oparty na wskazywaniu i klikaniu. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, a program zajmie się resztą.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że podczas logowania do komputera użyto konta administratora. Używając konta administratora, można wprowadzić na komputerze zmiany, których nie można wprowadzić za pomocą innych kont, takich jak konto standardowe. W przypadku korzystania z własnego komputera istnieje duże prawdopodobieństwo, że zalogowano się przy użyciu konta administratora.

Jeśli nie ma pewności, czy dysponuje się prawami administracyjnymi, należy wykonać następujące czynności. W przeciwnym razie należy przejść do kroku 1.

 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości daty i godziny.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   1. W polu Otwórz wpisz ciąg timedate.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Teraz sprawdź, czy do zalogowania się użyto konta administratora.
 • Jeśli po wykonaniu kroku 1 zostało otwarte okno dialogowe Właściwości daty i godziny, oznacza to, że podczas logowania do komputera użyto konta administratora. Zamknij okno dialogowe Właściwości daty i godziny i kontynuuj wykonywanie czynności opisanych w tej metodzie.
 • Podczas logowania nie użyto konta administratora, jeśli został wyświetlony następujący komunikat:

Nie masz odpowiedniego poziomu uprawnień, aby zmienić czas systemu.

Aby kontynuować wykonywanie tego zadania, należy najpierw wylogować się, a następnie ponownie zalogować do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera. Jeśli nie wiadomo, jak zalogować się ponownie do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera, może być konieczne zwrócenie się do kogoś o pomoc. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, można poprosić o pomoc administratora systemu. Jednak w przypadku konieczności wykonania tego zadania na komputerze domowym, który nie stanowi składnika sieci, należy znać hasło do konta administratora na komputerze.

Jeśli nie jest znane hasło do żadnego konta administratora na komputerze, pozostała część tego artykułu niestety nie okaże się pomocna.

Aby uruchomić narzędzie Dcomcnfg.exe w celu zresetowania ustawienia Domyślny poziom personifikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie dcomcnfg, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W węźle Usługi składowe kliknij pozycję Komputery, kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, na którym chcesz zmodyfikować poziom personifikacji (na przykład Mój komputer), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Właściwości domyślne, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz model obiektów rozproszonych COM na tym komputerze.
 5. Kliknij strzałkę w dół w polu Domyślny poziom personifikacji, a następnie kliknij dowolne ustawienie inne niż Anonim i kliknij przycisk OK.

Nowy poziom personifikacji będzie obowiązywać przy następnym uruchomieniu programu. W aktualnie uruchomionych programach zostanie on uwzględniony dopiero po ich ponownym uruchomieniu.

Należy sprawdzić, czy ikony sieci są wyświetlane. Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, można zakończyć pracę z tym artykułem.

Jeśli ta metoda okazała się nieskuteczna, można spróbować użyć metody 5.

Metoda 5. Tymczasowe dodanie nowego modemu, jeśli brakuje tylko ikon Połączenie telefoniczne

Należy spróbować dodać modem standardowy. Często wystarczy przeprowadzić proces dodawania nowego modemu, aby ikony połączenia zostały wyświetlone ponownie. Aby dodać modem standardowy, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Jeśli nie została wybrana opcja Przełącz do widoku klasycznego, kliknij ją. Ta opcja jest wyświetlana po lewej stronie Panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje telefonu i modemu.
 4. Kliknij pozycję Modemy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania sprzętu.
 5. Zaznacz pole wyboru Nie wykrywaj mojego modemu, wybiorę go z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Z listy po lewej stronie wybierz modem standardowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Gdy ikony zostaną wyświetlone ponownie, można bezpiecznie usunąć modem dodany w tej procedurze.

 

 

Jeśli nadal występuje problem z brakującymi ikonami, można wypróbować metody zaawansowane.

Metoda 1. Sprawdzanie, czy wszystkie chronione pliki systemu Windows znajdujące się w folderze System 32 są nienaruszone

Kontroler plików systemowych umożliwia administratorowi przeskanowanie wszystkich chronionych plików w celu sprawdzenia ich wersji. Jeśli Kontroler plików systemowych wykryje, że chroniony plik został zastąpiony, pobierze poprawną wersję pliku z folderu pamięci podręcznej (%Systemroot%\System32\Dllcache) lub z plików źródłowych instalacji systemu Windows, a następnie zamieni niepoprawny plik. Ponadto Kontroler plików systemowych sprawdza i ponownie wypełnia folder pamięci podręcznej. Aby móc uruchomić Kontrolera plików systemowych, należy się zalogować jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.

Aby móc uruchomić Kontrolera plików systemowych, należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać ciąg sfc /purgecache, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Zostanie uruchomiony Kontroler plików systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji ochrony plików systemu Windows, należy przejrzeć następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

222193  Opis funkcji ochrony plików systemu Windows

Metoda 2. Usuwanie oprogramowania do zarządzania kartą sieciową innej firmy

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Tymczasowo usuń wszelkie oprogramowanie zespalające. Następujące oprogramowanie jest ze sobą niezgodne:

Karta Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter z oprogramowaniem do pracy zespołowej firmy Intel z uruchomionym składnikiem SNMP.

Aby uzyskać zaktualizowaną wersję agenta SNMP firmy Intel SNMP (Ilansnmp.dll) oraz więcej informacji, skontaktuj się z producentem karty sieciowej lub inną firmą dostarczającą oprogramowanie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

811876  Karty sieciowe są usuwane z listy kart sieciowych, a serwer klastrów przestaje odpowiadać, gdy jest zainstalowany agent SNMP firmy Intel

278431  Używanie zespołowych kart sieciowych wraz z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego może spowodować problemy z siecią

Metoda 3. Wyświetlanie zastosowanych obiektów zasad grupy przy użyciu narzędzia Wyniki zasad grupy

Jeśli ikona jest usuwana tylko po ręcznym nawiązaniu połączenia z siecią, należy wykonać następujące czynności:

 1. Ponownie uruchom komputer, gdy nie jest on połączony z siecią, aby sprawdzić, czy jest pobierany obiekt zasad grupy.
 2. Uruchom narzędzie Wyniki zasad grupy, aby sprawdzić, które obiekty zasad grupy są stosowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Wyniki zasad grupy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 321709  Używanie narzędzia Wyniki zasad grupy w systemie Windows 2000
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Zlokalizuj i otwórz zasadę Zasady grupy/Konfiguracja użytkownika/Ustawienia systemu Windows/Konserwacja programu Internet Explorer/Połączenie/Ustawienia połączenia/.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Resetuj połączenia sieciowe
Microsoft Fix it 50598

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756  Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Jeśli po otwarciu okna Połączenia sieciowe jest ono natychmiast zamykane lub „zawiesza się”, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten podklucz, kliknij polecenie Eksportuj, a następnie zapisz wybraną gałąź w pliku.
 2. Kliknij ponownie podklucz Network, a następnie usuń wpis Config. Nie usuwaj podklucza Network. Wpis Config zostanie odtworzony po ponownym uruchomieniu komputera.
 3. Ponownie uruchom komputer. Może być konieczne ręczne wyłączenie komputera.

Metoda 5. Sprawdzanie, czy klucze rejestru są nienaruszone i poprawne

Aby sprawdzić, czy klucze rejestru są nienaruszone i poprawne, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}

Sprawdź, czy istnieją podklucze NumMethods i ProxyStubClsid32 i czy ich wartości są poprawne. Jeśli te podklucze rejestru nie istnieją, utwórz je. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia tych podkluczy rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

269019  Brak ikon folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne

Metoda 6. Wyszukiwanie nieobecnych, widmowych lub ukrytych kart sieciowych

Aby odinstalować widmową kartę sieciową z rejestru, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz ciąg set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz ciąg Start DEVMGMT.MSC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
 5. Rozwiń drzewo Karty sieciowe.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy zacienioną kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Metoda 7. Usuwanie wszystkich informacji ADAP (AutoDiscovery/AutoPurge) z rejestru i przywracanie stanu każdej biblioteki wydajności

W tym celu należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać ciąg winmgmt / clearadap, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

266416  Jak rozwiązywać problemy z błędami licznika wydajności opartego na usłudze WinMgmt

 

Możesz również polubić…